Skip to content

Intuïtie vragen: voorbeelden

Het aantal toepassingen van een Business Intuïtie sessie is eindeloos.
Wij kunnen naar keuze een zeer uitgebreide reading (“Maxi-Intuïtie sessie”) van uw integrale organisatie verzorgen. Maar ook een reading van een of enkele specifieke thema’s (“Thema Intuïtie sessie”) is goed mogelijk. Immers, het loopt niet altijd in het hele bedrijf fout.
Ter oriëntatie geven wij hieronder enkele voorbeelden van verschillende Intuïtie vragen die u ons zou kunnen stellen.

Maxi-Intuïtie sessie

Quick scan van uw complete organisatie
Onze Early Warning Intuïtie sessie is bedoeld als een quick scan hoe uw organisatie er in haar geheel voor staat. Vergelijk het met een periodiek preventief onderzoek bij de huisarts. Wij kijken over de volle breedte van uw organisatie. Onze kernvraag is of er thema’s zijn die op dit moment serieus aandacht van u behoeven. Wij kijken onder meer naar uw verdienmodel, visie, missie, strategie, resources, klantrelaties, klantwaarde, robuust, positionering in maatschappij, relaties met de stakeholders en of er op dit moment grote bedreigingen zijn.

Quick scan van uw fusie- of overnamepartner
Deze Partner Intuïtie sessie lijkt op de quick scan van uw eigen organisatie. Hoe staat uw aanstaande fusie- of overnamepartner er zelf voor? Past hun cultuur bij de uwe? Wat is hun financiële slagkracht? Kunnen de mensen over en weer goed samenwerken? Is er ook een grote slaagkans voor de doelen die met de fusie of overname worden beoogd? Daarnaast kijken wij naar de gebruikelijke aandachtspunten zoals gezamenlijke visie en missie, klantrelaties en klantwaarde.

Thema Intuïtie sessies

Financiering & Liquiditeit
De zaken lopen wat minder goed en de liquiditeit wordt krapper. Of u heeft uitbreidingsplannen of forse investeringen gepland die veel geld vragen. In beide gevallen is er nieuwe financiering nodig. Wij kijken in onze Financiële Intuïtie sessie onder meer naar het potentieel van verschillende funding scenario’s, de helderheid, kwaliteit en aantrekkingskracht van uw propositie en de kracht van uw netwerken. Doel is om vast te stellen welk van de door u bedachte financieringsscenario’s het beste bij u past en de grootste slagingskans heeft.

Voorgenomen Fusie of Acquisitie
U plant of bent benaderd voor de overname van een ander bedrijf of overweegt een fusie. Wij kijken in de Fusie Intuïtie sessie of u bij elkaar past (cultuur en kernwaarden), of deze stap op dit moment kansrijk is voor uw organisatie, cq op het juiste moment komt en wat uw belangrijkste uitdagingen en risico’s zijn om een eventuele transactie succesvol af te ronden. Ook onderzoeken wij aan welke thema’s u in uw due diligence in ieder geval aandacht moet geven.
Desgewenst kunt u deze reading combineren met onze uitgebreide Partner Intuïtie sessie (zie boven).

Kwaliteit van uw Jaarrekening
U wordt als Directie, Raad van Commissarissen of Aandeelhouder gevraagd de voorliggende jaarrekening goed te keuren, maar twijfelt of deze juist is. Wij kijken naar de verschillende balans- en resultaatposten, de kwaliteit van de toelichting en of het algemene beeld dat wordt opgeroepen in essentie ‘klopt’. Deze Jaarrekening Intuïtie sessie is bedoeld om u te adviseren of u nog ergens nader naar moet kijken of de accountant of financieel directeur nadere vragen moet stellen, voordat u de jaarrekening goedkeurt.

Kwaliteit van uw interne informatie voorziening
U bent als Directie, Raad van Commissarissen of Aandeelhouder in sterke mate afhankelijk van de kwaliteit van de informatie voorziening binnen uw organisatie. Wij kijken in onze Informatie Intuïtie sessie of de bestaande informatiesystemen, rapportagemodellen, procedures en interne controle systemen in voldoende mate waarborgen dat medewerkers, directie én RvC op tijd de juiste informatie ontvangen voor de doelen waarvoor zij dient: verantwoording, beslisinformatie, monitoring progress, bijstelling strategie, bijstelling operationele actieplannen en vergelijkbare vraagstukken.

Voorgenomen Reorganisatie
U overweegt om een fabriek te sluiten, een bedrijfsonderdeel af te stoten of enkele diensten te beëindigen. De ingreep is fors, kan behoorlijk veel geld kosten en zorgt voor onrust. Toch moet u nog maar afwachten of u het gewenste resultaat realiseert: een ombuiging of verbetering van de resultaten. Wij kijken in onze Reorganisatie Intuïtie sessie naar de kwaliteit van de voorgenomen maatregelen, of deze passen in uw organisatie, of dit de juiste maatregelen zijn om uw doelen te bereiken en of zij toereikend zijn.

Potentieel van nieuwe of huidige Markten, Producten, Diensten of Projecten
U geeft ons uitsluitend de naam van uw markt, product of project. In onze Markt Intuïtie sessie kijken wij vervolgens naar het potentieel: kloppen de propositie, het verdienmodel en de klantwaarde, zijn er voldoende resources, is de klantbenadering optimaal, wordt er goed gecommuniceerd met klanten? Een uitstekende reading om snel eventuele zwaktes bij te sturen en sterktes beter uit te nutten om zo sneller aansluiting met de markt te verkrijgen.

‘5 voor 12’: uw bedrijf staat er slecht voor
De resultaten gaan met sprongen omlaag, de liquiditeit is krap en de bank dringt aan op snelle oplossingen. Maar u twijfelt wat u moet doen. In onze Distressed Intuïtie sessie kijken wij met name naar concreet verbeterpotentieel op de zeer korte termijn, de kwaliteit van uw key management (zijn zij in deze fase de juiste personen voor de job), de haalbaarheid van het aantrekken van nieuwe financiering en de vraag of uw onderneming zelfstandig door kan. Ligt er al een recovery plan, dan kijken wij ook naar de kwaliteit daarvan.

Directie, Management & People
In onze People Intuïtie sessie focussen wij op de mens. Hoe is de cultuur, is de verhouding tussen beloning en werk in balans, kunnen medewerkers zich voldoende ontplooien, worden hun sterktes effectief benut, wat is de aantrekkingskracht voor nieuwe medewerkers, hoe zit het met kernwaarden en integriteit, heeft de directie een positieve voorbeeldfunctie, worden de visie en strategie begrepen, werken teams effectief samen? De People Reading is een uitstekend alternatief voor een dure en tijdrovende cultuurscan.

Stakeholders & Relaties
Uw organisatie staat niet geïsoleerd in de maatschappij. U heeft te maken met diverse stakeholders die voor een eigen dynamiek zorgen in een complex krachtenveld. Daarnaast onderhoudt u uiteenlopende relaties met leveranciers, klanten en alliantie partners. Een gemiddeld ziekenhuis heeft bijv. al snel 60 verschillende typen stakeholders. Wij kijken in de Relatie Intuïtie sessie naar de mogelijkheden die u heeft om uw organisatie effectiever te positioneren in dit krachtenveld, welke relaties veel potentieel bieden, wat de stakeholders vooral van u willen en hoe uw organisatie een brug naar hen kan slaan. Onze Relatie Intuïtie sessie is met name geschikt voor non-profit organisaties: bijv. ziekenhuizen, scholen, woningcorporaties en culturele instellingen.

Visie, Missie & Strategie (inclusief implementatie)
Onze klassieker. Wij kijken in onze Strategie Intuïtie sessie of uw visie en missie “kloppen“, of zij motiverend werken en of zij goed gecommuniceerd worden binnen én buiten uw onderneming. Daarnaast kijken wij of uw strategie past: is zij toereikend om uw visie, missie en strategische doelen daadwerkelijk te realiseren? Zijn er voldoende resources? En klopt ook het implementatieplan (strategische plannen mislukken vooral in de implementatie-fase)? U krijgt concrete tips voor aanpassing en verbetering.

Impact van Disruptive Technology
U wordt overspoeld door allerlei nieuwe technische innovaties. Denk aan blockchain, 3D printing, drones, Uber, social media, veiling platforms, etc. Veel daarvan lijken de potentie te hebben om bedrijfstakken te ontwrichten en ondernemingen ten gronde te richten. Mogelijk ook de uwe…. Wij onderzoeken in de Disruptie Intuïtie sessie voor u hoe kwetsbaar uw onderneming is voor dit soort innovaties. Zijn het vooral risico’s of bieden zij primair een kans? En welke dan? Hoe moet uw onderneming zich hierop aanpassen? Wat moet zij doen?

Risico scan
In onze Risico Reading kijken wij nader naar de belangrijkste risico’s die zijn verbonden aan uw (strategische) plannen en acties, uw huidige productpropositie, uw marktpositionering, etc. Wij richten ons op de echte essenties. Wij ‘bedenken’ uw risico’s niet voor u, van u wordt enig huiswerk vooraf verwacht. De Risico Intuïtie sessie fungeert als een second opinion, waarbij zij naast een beschrijving van essentiële risico’ ook concrete tips en adviezen geeft voor reductie, optimale beheersing of beëindiging van een risico.

RvC Zelfevaluatie
In plaats van een ‘invuloefening’ van elkaar sterktes en zwaktes kijken wij in onze RvC Intuïtie sessie naar de onderliggende problematiek. Waar functioneert het niet en waarom dan niet? Wat kan er concreet gedaan worden om de effectiviteit van de RvC te verbeteren? Wij geven concrete tips m.b.t. governance, team building binnen de RvC en evt. verbetering van de relatie met de bestuurders.

Mocht u een specifieke vraag hebben die hier niet tussen staat, neem dan gerust contact op. Samen met u inventariseren wij de mogelijkheden.