Skip to content

Algemene voorwaarden

Op onze offertes en overeenkomsten tot dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Bosch.

Hieronder geven wij een korte samenvatting samenvatting van enkele bepalingen uit onze Algemene Voorwaarden. Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemene Voorwaarden Business Intuïtie

  1. Onze offertes zijn 14 dagen geldig.
  2. Overeenkomsten met ons kunnen alleen schriftelijk of per email tot stand komen. Zij komen pas tot stand nadat de cliënt een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier aan ons heeft toegezonden en wij de aanmelding hebben bevestigd.
  3. Wij gaan slechts een inspanningsverplichting aan. Wij geven nooit een garantie op succes, van welke aard dan ook.
  4. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het gefactureerde bedrag exclusief BTW en bijkomende kosten voor reis- en verblijfkosten.
  5. Het aan ons verschuldigde bedrag dient binnen 7 dagen na de factuurdatum door ons te zijn ontvangen.
  6. Annuleren is niet mogelijk nadat de aanmelding door ons is bevestigd. Bij annulering wordt het volledige factuurbedrag in rekening gebracht.
  7. Op onze Business Readings is strikte geheimhouding van toepassing.
  8. Wij geven geen juridische adviezen en treden niet op als accountant of advocaat voor onze cliënten of voor derden.
  9. Wij kunnen aangevraagde Business Readings weigeren, bijvoorbeeld omdat de vraag niet ethisch is of de organisatie geen ethische activiteiten heeft, of omdat wij geen affiniteit met de vraag hebben.

Op verzoek sturen wij u een kopie van onze toepasselijke Algemene Voorwaarden per email.